Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Název
  • Obec Červená Lhota
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
  • Zastupitelstvo obce
  • Starosta
  • Místostarosta
  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obecní úřad Červená Lhota
    Červená Lhota 30
    67507 Čechtín
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Obecní úřad Červená Lhota
    Červená Lhota 30
    67507 Čechtín
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 17:00 – 20:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 568 881 328
  • 4.5 Čísla faxu
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 15221711, kód banky: 0100
 • 6. IČ
  • 00376787
 • 7. DIČ
  • CZ376787
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  • O informace je možné požádat na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 4.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty ap. můžete podat osobně na obecní úřad, e-mailem, nebo prostřednictvím elektronické podatelny (bod 4.7)
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
  • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
  • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
  • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
  • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
  • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
  • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
  • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • zákon c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Obecně závazné vyhlášky obce
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • v současné době nemá obec stanovený sazebník úhrad
 • 16. Licenční smlouvy
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.